Pambansang buwan ng Bibliya

January 12, 2019

ANG pagbabasa, pag-aaral at pagsasabuhay ng nilalaman ng Bibliya ay mahalaga para lumago ang buhay ispiritwal ng isang tao. Kung palamuti lang sa silid bilang pananggalang sa masasamang ispiritu o para lang ipagparangalan na ikaw ay relihiyoso, hindi mo matatamasa ang kapayapaan at pagpapala na hatid nito sa tao. May kasabihan nga na ang bibliyang warat warat dahil sa araw-araw na pagbabasa nito  ay pagaari ng isang tao na ang buhay ay buo at hindi wasak.   

Mula ng panahon ng unang Administrasyon Aquino, ang huling Linggo ng buwan ng Enero kada taon ay proklamadong Pambansang Linggo ng Bibliya.  (Proclamation No 44;1986).

Ito ay inulit muli ni Pangulong  Fidel V. Ramos sa Proclamation 1067 nung 1997. Dahil kulang ang isang linggo para itanghal ang kahalagahan ng Bibliya, naglabas ng Proclamation 124 nung Enero 5, 2017 ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang buong buwan ng Enero ay tatawaging National Bible Month. Hindi tuloy nakapagtataka na lagdaan ng Pangulong Duterte ang RA 11163 nitong Disyembre 20, 2018 na idinedeklara ang huling Lunes ng Enero na isang special working holiday bilang pagdiriwang sa National Bible Day.

Ang Bibliya ay may 66 na aklat at nahahati sa luma at bagong tipan.  Nag- uumpisa sa Genesis at nagtatapos sa Pahayag o Revelation. Dalawang beses ko ng nabasa ang Bibliya mula umpisa hanggang dulo nung 2006 at 2018 at talaga naman nagdudulot ng kapayapaan at pag-asa ito sa aking puso.  Kailangan mo ng 365 na araw para makita mo ang nangingibabaw na tema ng salita ng Diyos sa 66 na aklat. Kapag minadali mo ang pagbabasa, hindi malalim ang pagkaunawa mo dito at makakaligtaan mo ang mga talata na mangungusap sa iyong puso dahil udyok ito ng Banal na Espiritu.

Napakahalaga ng relasyon ng tao sa Diyos ang  dakilang makapangyarihang manlilikha na lumilikha mula sa wala. Nawasak ang relasyong ito ni Adan at Eba na sinuway ang nag-iisang utos ng Diyos sa kanila na huwag kakainin ang bunga ng puno ng karunungan ng tama at mali.  Pinalayas sila sa hardin ng paraiso. At magmula noon, nagsalin-salin ang kasalanang ito ng tao na binigyan ng Diyos ng  “Free Will”  o malayang pumili ng kagustuhan,  magpasa sa kasalukuyang henerasyon at sa mga darating pang henerasyon.   Sa panahon ni Moses, 10 utos ang binaba ng Panginoong Diyos. Eh isang utos lang hindi na nakasunod, sampu pa kaya?

Pinili ng Diyos si Abraham na maging ama ng maraming bansa at sa kanyang apong si Jacob na tinawag na Israel ng Panginoon nagmula ang bansang Israel. Pinagpala ng Diyos ang bansang ito hindi dahil may nagawa silang mabuti. Basta lang sila hinirang ng Diyos. Sa kabila nito, nagawa nilang tumalikod sa Diyos at sumamba sa mga diyos-diyosan. Bilang parusa, hinayaan ng Diyos na lupigin sila ng ibang bansa at ginawa silang alipin ng mga ito. Dahil mahabagin ang Diyos, may pangako ang Diyos na sila ay patatawarin kung magsisisi sa kasalanan at magbabalik-loob sa Diyos at susunod sa kanya. Mga hayop ang iniaaalay bilang sakripisyo at kabayaran sa kasalanan ng tao.  

At dahil hindi kayang abutin ng tao ang kabanalan ng Diyos, siya na mismo ang nagkatawan tao para maging handog at kabayaran pang habang panahon, ang dugo ni Hesu Kristo, ang ikalawang Adan. Ang unang Adan ang nagwasak ng relasyon ng Diyos at tao. Ang pangalawang Adan ang nagpanumbalik sa relasyong ito.  

Sa mundong ito, nakakapanglumo makita ang pagtatagumpay ng makasalanan at masasama. Ang hustisya ay nabibili at sinasamba ng tao ang pera. Ang mga mandaraya ang nanalo sa halalan. Ang mali ay ipinalalabas na tama at ang tama ay ipinalalabas na mali.

Ngunit ating pagkatandaan na ang ating Diyos ay Diyos ng Katarungan.  Kahit gaano pa karami ang mga kampon ni Satanas  lilipulin sila ng Diyos sa isang iglap (Pahayag 20:9).  Ito ang nagpapalakas sa akin ng loob.  Nasa panig tayo ng Diyos na mananalo sa pagtatapos ng panahon.

Dahil ito ay Pambansang Buwan ng Bibliya, lahat nawa ng Pilipino ay magsikap magbasa, mag-aral at magbasa ng Bibliya at higit sa lahat, isabuhay ang sinasabi nito para ang ating relasyon sa Diyos at kapwa ay manatiling buo at maayos.